Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

   

  Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας MEDI COLLAGEN OE  – COLLAGEN MEDI OE – Θ. ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ –Σ. ΠΙΤΣΟΥΛΙΑΣ ΟΕ   (TH. MPARMPANIS – S. PITSOULIAS OE) καλούμενες στο εξής «ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

  Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η Εταιρεία και οι προμηθευτές ή/ και δικαιοπάροχοί της ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του www.medicollagen.gr  ή σε άλλα υλικά που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο www.medicollagen.gr. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του www.medicollagen.gr έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει το Υλικό του Διαδικτυακού Τόπου ή το σχετικό με αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από το www.medicollagen.gr χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του διαδικτυακού τόπου  www.medicollagen.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των  Εταιρειών.

  Oι Εταιρείες δημιούργησαν τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από τις Εταιρείες, προκειμένου οι χρήστες του Διαδικτυακού τόπου να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγουν  οι  Εταιρείες μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με τις  Εταιρείες. Οι Εταιρείες δεν διανέμει σε κανέναν (εταιρεία, οργανισμό, φυσικό πρόσωπο, εστιατόριο κλπ) που δεν συνδέεται με το www.medicollagen.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας και πελάτες των Εταιρειών.

   

   

  Αποδοχή των Όρων Χρήσης

  Οι ΕΤΑΙΡΙΕΣ, δημιούργησαν  τον διαδικτυακό τόπο www.medicollagen.gr εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα, εικόνες) που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής «το Υλικό», με σκοπό την γνωστοποίηση – διαφήμιση – ενημέρωση – προώθηση  των  υπηρεσιών αισθητικής προσώπου σώματος κλπ. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ των Εταιρείών και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Το  www.medicollagen.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4624/2019.   Σε περίπτωση που οι εταιρείες διαπιστώσουν κατά τη χρήση της εφαρμογής ότι λαμβάνουν χώρα ποινικά κολάσιμες πράξεις, ο χρήστης παρέχει την άδεια στις εταιρείες να διαβιβάσουν το περιεχόμενο και δεδομένο που αποδεικνύουν ή πιθανολογούν την τέλεση αξιόποινης πράξης στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής χρήστη, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του , εάν διαπιστώσει ότι ο χρήστης προβαίνει σε σχόλια υβριστικού , απειλητικού και  άκρως δυσφημιστικού περιεχομένου.

  O Διαδικτυακός Τόπος υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

  Χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους

  Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο.

  Μεταβολές

  Οι Εταιρείες διατηρούν  το δικαίωμα να μεταβάλουν ή να τροποποιούν τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Οι  Εταιρείες μπορούν , σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

  Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

  Περιορισμός Ευθύνης

  Οι  Εταιρείες, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, καταγγελία σύμβασης εργασίας , απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν οι Εταιρείες είχαν  ενημερωθεί, γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν αυτή την πιθανότητα. Οι εταιρείες γνωστοποιούν ότι η αποθήκευση όλων των δεδομένων γίνεται σε εξωτερικό (server) σέρβερ ο οποίος μισθώνεται από αυτές.

  Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

  Οι Εταιρείες επιτρέπουν στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.medicollagen.gr Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.medicollagen.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη oi  Εταιρείew θα προσπαθήσoυν  να βεβαιωθούν  ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω του email:   info@medicollagen.gr .

  Ασφάλεια συναλλαγών

  Οι Εταιρείες δεσμεύονται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Οι Εταιρείες έχουν υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Περιοδικές Αλλαγές Συνεχώς οι Εταιρείες επεκτείνουν, ενημερώνουν και βελτιώνουν την ιστοσελίδα τους, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται ανά τακτά διαστήματα ,  χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

   

  Περιοδικές Αλλαγές

  Συνεχώς οι Εταιρείες επεκτείνουν, ενημερώνουν και βελτιώνουν την ιστοσελίδα τους , και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνουν δε  και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

   

  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της εταιρείας, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η εταιρεία  από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της εταιρείας.

  Οι εταιρείες  σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχουν  προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενες να διασφαλίζουν και να προστατεύουν με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

   

  1. A. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

  Οι εταιρείες επεξεργάζονται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε σε αυτές   εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με τις εταιρείες, υφιστάμενων ή μελλοντικών ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στις εταιρείες  πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από τις εταιρείες για τη διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της εταιρείας που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

   

  Β. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τις εταιρείες  είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με τις  εταιρείες (π.χ. άρνηση επεξεργασίας και χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης καθιστά αδύνατη τη χρήση ή τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας μέσω  της εφαρμογής , άρνηση επεξεργασίας και χρήσης του αριθμού κινητής τηλεφωνίας καθιστά αδύνατη την παροχή της υπηρεσίας ενημέρωσης SMS).

  Οι εταιρείες δεν επεξεργάζονται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας εκτός εάν: α) έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριμένο σκοπό, β) τα δεδομένα αυτά

   

  Γ. Νομιμότητα επεξεργασίας

  έχουν γνωστοποιηθεί στις  εταιρείες από εσάς ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας ή/και των εταιρειών  ως υπευθύνου επεξεργασίας , γ)τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς, δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τόσο των δικών σας νομικών αξιώσεων όσο και των εταιρειών ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. αδυναμία ικανότητας προς δικαιοπραξία), ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος (διερεύνηση ποινικά διωκόμενης πράξης στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Οι εταιρείες έχουν λάβει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.

  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

  Οι εταιρείες επεξεργάζονται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:

  Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την εταιρεία και την ορθή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσω της εφαρμογής  .

  Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της εταιρείας με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την εταιρεία  ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο.

   

  Δ. Ανάκληση συγκατάθεσης

  Ε. Σκοποί επεξεργασίας

  Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

  Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

  Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί μόνον στην εταιρεία μέσω  email στην κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση  info@medicollagen.gr ή στη δηλωθείσα διεύθυνση των εταιρειών  Ερμού 2  – Σύνταγμα -Αθήνα.

  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:

  Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την εταιρεία, την ορθή εκτέλεση των  υπηρεσιών μας κατά τη χρήση της εφαρμογής .

   

  ΣΤ. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα & κατάρτιση προφίλ για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (marketing)

  Οι εταιρείες ενδέχεται, εφ’ όσον εξασφαλίσει προηγουμένως τη συναίνεσή σας, να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας ενημερώνει για παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.

  Σε κάθε περίπτωση σάς παρέχεται, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών της εταιρείας , απευθύνοντας το αίτημά σας μεν ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία.

  Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα πέντε  (5) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της χρήσης της εφαρμογής εκ μέρους σας.

  Η. Χρόνος τήρησης δεδομένων

  Θ. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Τα δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών.

  Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών και λειτουργικών μονάδων των εταιρειών, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους,  και στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών και  νομίμων  υποχρεώσεων.

  Οι  εταιρείες δεν διαβιβάζουν ή γνωστοποιούν προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, εκτός εάν πρόκειται για:

  Επιχειρήσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) προς τις οποίες έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά την για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι της εταιρείας δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας είτε α) στο πλαίσιο μεταξύ τους συμβατικής σχέσης με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της εταιρείας.

   

  Οι εταιρείες έχουν νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

  Οι  εταιρείες δεν διαβιβάζουν  απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ή αλλοδαπές εταιρείες  εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή το καταστατικό της εταιρείας.

   

  ΙΑ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

   

  Κατόπιν των ανωτέρω δηλώνω προς τις εταιρίες   ότι στα πλαίσια εφαρμογής του νέου από την 25 Μαΐου 2018 του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), ότι   επιτρέπω σε αυτές     να προβούν  στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου  που σας παρείχα και σας παρέχω   και συγκεκριμένα τα στοιχεία της ταυτότητας μου , τον αριθμό φορολογικού μου μητρώου (ΑΦΜ) ,  τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)  ,  τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ ,τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης , αριθμό πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ,  αντίγραφα πτυχίων μου ,  στοιχεία προσωπικής καταστάσεως μου (έγγαμος-η, άγαμος-η, διαζευγμένος-η αριθμός τέκνων κλπ) , διεύθυνση, τηλέφωνο οιασδήποτε μορφής, ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλω, βιογραφικό σημείωμα , εκκαθαριστικό εφορίας , πιστοποιητικά ιατρών ή οιουδήποτε νοσοκομείου, αποφάσεις – γνωματεύσεις ΙΚΑ για αναρρωτική άδεια ή αναπηρία. Επιτρέπω επίσης τα ως άνω στοιχεία να τηρεί και ο εκάστοτε  ιατρός εργασίας της εταιρείας .

  Η ως άνω δήλωση είναι ελεύθερα ανακλητή μόνον εγγράφως μεταξύ εμού και της εταιρείας. H εταιρεία με ενημέρωσε ότι  έχει  λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έχει αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές, προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της.

   

   

  ΙΑ. Δικαιώματα υποκειμένου

  Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  1. i. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
  2. ii. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

  iii.Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της εταιρείας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

  iv.Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

  1. v. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

  vi.Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην εταιρείας ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία ή τρίτο μέρος.

  ΙΑ. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

  Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την εταιρία  COLLAGEN ΜΕDI OE που εδρεύει στην Αθήνα οδός Ερμού  2 και να αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@medicollagen.gr  . Τα πλήρη στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι τα εξής: ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ  του Κωνσταντίνου. Άρνηση της εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.

  Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

  Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

  Επικοινωνία

  Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το www.medicollagen.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο  info@medicollagen.gr

  Free WordPress Themes, Free Android Games
  Call Now ButtonΚαλέστε μας τώρα